รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  043244412 
101แก่นนครวิทยาลัยนายวีระเดช ซาตา 043225637 
102ขอนแก่นพัฒนศึกษานายละเอียด แพงจันทร์ 043379309 
103ขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)  043337811 
104ขอนแก่นวิทยายน ๓  043210260 
105ขอนแก่นวิทยาลัยนายสุเมธ สุวอ 043345163 
106ขามแก่นนคร  043238942 
107โคกสีพิทยาสรรพ์นายวิชัย อ่อนเบ้า 043370432 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นนางสาวจินตนา ศรีสารคาม 043261154 
109นครขอนแก่นนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 043382338 
110เทพศิรินทร์ขอนแก่นว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร 043916054 
111สาวะถีพิทยาสรรพ์นายสมพล จันทร์แดง 043448380 
112สีหราชเดโชชัยนายอินทร กิตติก้อง 043344173 
113ป่าหวายวิทยายนนายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง 043782257 
114ฝางวิทยายนนายสมศักดิ์ พลเดช 043269096 
115ประชารัฐวิทยาเสริมนายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา 043267099 
117แก่นนครวิทยาลัย ๒นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก   
201บ้านไผ่นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 043272622 
202บ้านไผ่พิทยาคมนายสุรพล สุวรรณชาติ 043374550 
203บ้านไผ่ศึกษานายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง 043272541 
204บ้านลานวิทยาคมนายอภิชาติ อุ่นเกิด 043210016 
205กู่ทองพิทยาลัยนายสุนันท์ คำจันทร์ 043210010 
206เปือยน้อยศึกษานายสุพจน์ แสงสุข 043494072 
207คำแคนวิทยาคมนายสุภาพ ผิวขาว 043243434 
208โคกนางามพิทยาสรรพ์นายธงชัย ศรีเคนา 043238878 
209ท่าศาลาประชานุสรณ์นายสงกรานต์ อุดทารุณ 043210265 
210มัญจาศึกษานายธนัท ไชยทิพย์ 043289167 
211มัธยมโพนเพ็กนายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 043211374 
212เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมนายศราวุธ รู้ปัญญา 043211372 
213ชนบทศึกษานายสมศักดิ์ บ้านเหล่า   
214ประชารัฐพัฒนาการนายอิทธิพล วังคำแหง 043245365 
215โคกโพธิ์ไชยศึกษานายพิทักษ์ เอ็นดู 043216158 
216บ้านแฮดศึกษานายอุดม ประมะคัง 043218214 
217หนองขามพิทยาคมนายบุญเหลือ ทองอ่อน 043267132 
218โนนศิลาวิทยาคมนายสุรเชษฐ รูปต่ำ   
301โนนข่าวิทยา  043418240 
302พลนายวาสนา ไชยศึก 043414211 
303พลพัฒนศึกษานายชัยภร สีมาตร 043418223 
304โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์นายสุริยา ทองบุญมา 043415837 
305แวงใหญ่วิทยาคมนายเฉลิมพล นามมนตรี 043496055 
306ก้านเหลืองวิทยาคมนายสมเกียรติ หาแก้ว 043497298 
307ท่านางแนววิทยายนนายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด 043278048 
308แวงน้อยศึกษานายภูวดล หมื่นสีพรม 043499060 
309ไตรคามวิทยานายสมนึก เรื่องลือ 043415614 
310เบญจมิตรวิทยานายเปลี่ยน จงเทพ 043415611 
311ศรีหนองกาววิทยานายมนตรี ถ้ำหิน 043418226 
312สันติพัฒนกิจวิทยานายสุธรรม โพธิ์งาม 043276334 
313โนนสะอาดวิทยาคารนายวุฒิชัย แสงสุดตา   
401ดงมันพิทยาคมนายโชคชัย ชุมแวงวาปี 043431572 
402น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกนายคมสันต์ ชุมอภัย 043441002 
403น้ำพองศึกษานายวทัญญู ภูชาดา 043431236 
404บัวใหญ่พิทยาคมนายเรืองยศ แวดล้อม 043431578 
405พังทุยพัฒนศึกษานายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 043431574 
406ม่วงหวานพัฒนศึกษานายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 043373446 
407ลำน้ำพองนายชูเดช แก้วดวง 043210263 
408อุบลรัตน์พิทยาคมนายบวร ใจป้ำ   
409บัวแก้วพิทยาคมนายพัสกร แก้วพิลา 043431726 
410บึงไทรพิทยาคมนายมนูญ ถาวรรัตน์ 043431570 
411ทุ่งใหญ่รัตนศึกษานายวิทยา บัวพัฒน์ 043431698 
412ยางคำพิทยาคมนางณัฏฐพร ชินบุตร 043431571 
413ศรีกระนวนวิทยาคม  043251350 
414เขาสวนกวางวิทยานุกูลนางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 043449106 
415ดงบังวิทยายน  043431568 
501จระเข้วิทยายนนายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ 043299252 
502มัธยมตลาดใหญ่วิทยานางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 043245026 
503หนองเรือวิทยา  043294073 
504จตุรมิตรวิทยาคารนายสมใจ วิเศษทักษิณ 043296087 
505ชุมแพพิทยาคมนายทวีศักดิ์ สมนอก 043210096 
506ชุมแพวิทยายนนายวิทยา ร้อยดี 043312962 
507ขัวเรียงศึกษานายจำรูญ ศรีฉายา 043210093 
508หนองเสาเล้าวิทยาคารนายสุรสิทธิ์ บุญครอง 043210097 
509ซำยางวิทยายนนายสุชาติ รักษาชนม์ 043213539 
510นาจานศึกษานายนิพล นิราศสูงเนิน(เทศน้อย 043444100 
511ผาขามวิทยายนนางสายสมร ศักดิ์คำดวง 043213825 
512หนองตาไก้ศึกษาว่าที่ร้อยตรีสันติ พรมขันธ์ 043210210 
513กุดขอนแก่นวิทยาคมนายวสันต์ ลาจันทึก 043210029 
514ภูเวียงวิทยาคมนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 043291203 
515เวียงนครวิทยาคมนายสมนึก ทองคำ 034210264 
516เวียงวงกตวิทยาคมนายนิคม จำปานิล 043438045 
517ภูผาม่านนายสมควร ไกรพน 043396192 
518หนองนาคำวิทยาคมนายศุภกิจ สานุสัตย์ 043217118